Foreslått bevilgning sikrer videreføring av hjemmetjenesteprosjektet

  • Foreslått bevilgning sikrer videreføring av hjemmetjenesteprosjektet

Noklus er glad for at det i statsbudsjettet for 2018 foreslås å videreføre bevilgning til  hjemmetjenesteprosjektet. Det vil innebære at vi kan starte med å kvalitetssikre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i minst fire nye fylker i løpet av 2018.

Målet med prosjektet er gradvis å inkludere hjemmetjenesten i hele landet ved å tilby to års gratis deltakelse, slik at all laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten blir kvalitetssikret. Hvor fort dette skjer, vil være avhengig av størrelsen på bevilgningene i statsbudsjettene fremover.

Halvveis til målet mot slutten av 2018
Til nå er tilbudet tilgjengelig i Nordland, Østfold, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Rogaland, inkludert kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna. Noklus blir tatt godt imot, og omtrent alle har takket ja til tilbudet.

Med forslaget om videreføring av bevilgning til hjemmetjenesteprosjektet, kan Noklus utvide tilbudet til minst fire nye fylker i 2018, når enheter i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold blir ferdig med sine to års gratis deltakelse, finansiert over statsbudsjettet. Sistnevnte vil dernest delta i Noklus til selvkost. Innen utgangen av 2018 vil halvparten av fylkene og deres hjemmetjenesteenheter ha fått tilbud om to års gratis deltakelse, gitt at forslaget om bevilgning til prosjektet for 2018 blir vedtatt.

Kort om bakgrunn og funn fra pilotprosjektet
Pilotprosjektet som ble gjennomført i 2014 og 2015, som en del av Omsorg 2020, viste at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten var betydelig større enn forventet. Det kom også fram at de ansatte i hjemmetjenesten aldri eller svært sjelden hadde gått på kurs i laboratoriearbeid, og at de i liten grad hadde skriftlige prosedyrer for laboratoriearbeidet de utførte. 

Et annet funn var at det ikke foreligger skriftlige avtaler mellom hjemmetjenesten og fastlegene for omfang av den laboratorievirksomhet hjemmetjenesten skal ha, og/eller for når hjemmetjenesten selv kan bestemme at prøve bør tas.

Pilotprosjektet viste også at det er stort potensial for forbedring når det gjelder transport og oppbevaring av prøver.

Godt mottatt i hjemmetjenesten
Tilbakemeldinger fra hjemmetjenesteenheter som i dag deltar i Noklus, viser at man er svært fornøyd med å delta i opplegget med kurs og veiledning, tilgang til laboratorieprosedyrer og e-læringskurs med ulike tema.

I saken «Hjemmetjenesten ser behovet for våre kompetansehevende tilbud», forteller leder for Heimetenesta, Høyanger sørside i Høyanger kommune, hvordan de gjør bruk av og støtter seg til tilbudet fra Noklus.

Viktig for pasienten, viktig for samfunnet
Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. God kvalitet på laboratorievirksomheten også i denne delen av helsetjenesten gjør at man kan unngå unødvendige innleggelser på sykehus/sykehjem, behandlinger, konsultasjoner og henvisninger.  

Noklus er glad for at det foreslås at bevilgningen til Noklus videreføres, en større bevilgning vil føre til at alle brukerne av hjemmetjenesten raskere kan få et likeverdig og kvalitetssikret tilbud.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen