Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmennene

  • Innlegg på Helsedirektoratets møte med Fylkesmennene

Noklus er svært glad for å få muligheten til å holde innlegg for fylkesmennene om vårt bidrag for å redusere antibiotikabruk. Vi håper det vil føre til at Noklus blir invitert til å holde innlegg på de fylkesvise smittevernkonferansene som skal arrangeres i løpet av året.

Laboratorieprøver har en sentral rolle ved diagnostikk av infeksjoner
Noklus har fokus på korrekt bruk av laboratorieprøver for å hindre unødig bruk av antibiotika, og har de siste årene hatt særlig fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon.

Lokalt er temaet «urinveisinfeksjon» tatt opp ved oppsøkende virksomhet og på de rundt 400 kursene som arrangeres i Norge løpet av et år. Noklus er en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge. Noklus har også ni e-læringskurs, hvorav fem av dem med tema urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser. Blant våre deltakere er det i 2017 gjennomført 13 221 e-læringskurs med tema urin.

Vi har utarbeidet en informasjonsplakat om urinprøvetaking og prøvebehandling til våre deltakere, samt en «Pasientveiledning i urinprøvetaking" som er oversatt til flere språk.

Noklus har stort nettverk og kan bistå med implementering av faglige retningslinjer
Noklus er en desentralisert organisasjon med hovedkontor i Bergen, og laboratoriekonsulenter og spesialister rundt omkring i hele landet. Vi har en nærhet til våre 3100 deltakere, som bl.a. består av legekontor, sykehjem, sykehuslaboratorier og større medisinske laboratorier m.fl. I tillegg er vi i ferd med å inkludere hjemmetjenesteenheter i Noklus. Noklus har også mange type kontakter med deltakerne via, besøk, telefoner, kurs og informasjonsskriv og kan bistå med å implementere faglige retningslinjer.

Samarbeid for å redusere bruk av antibiotika
Noklus har hatt møter med Folkehelseinstituttet (FHI) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Formålet er å orientere om hverandres satsninger, og finne samarbeidsformer for å støtte opp under hverandres arbeid. Dette har ført til utarbeidelse av dokumentene «Sjekkliste urin» og «Urinstrimmelplakat» som utgår fra både Noklus og ASP.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen