Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018

  • Stor aktivitet i hjemmetjenesten - fire nye fylker får tilbud i 2018

Laboratorievirksomheten i hjemmetjenestesektoren er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. God kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten fører til at brukerne får god oppfølging og unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger.

Mål om å inkludere hjemmetjenesten i hele landet
Prosjektet startet opp i 2014, da Noklus fikk tildelt midler fra Omsorg 2020 til et pilotprosjekt for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Pilotprosjektet, som ble gjennomført i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold i 2014–2015, viste at det var stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, og at denne i liten grad var kvalitetssikret.

Hjemmetjenesteenheter i seks fylker (pulje 1 og 2) har allerede fått tilbudet, og nå starter arbeidet med å gi tilbudet til ytterligere fire fylker (pulje 3). Forutsatt finansiering over statsbudsjettet, har Noklus som mål gradvis å inkludere hjemmetjenesteenheter i hele landet som deltakere i Noklus. Vi er godt i gang med arbeidet.

Hjemmetjenester i fire nye fylker får i år tilbud om deltakelse 
Fylkene som nå får tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus, er Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark (pulje 3).

Tirsdag 23. januar var prosjektledelsen og laboratoriekonsulentene i de aktuelle fylkene samlet til et kick off-møte. Første fase i prosjektet er å kartlegge laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten i de aktuelle fylkene, og dernest gå i gang med å inkludere aktuelle enheter som deltakere i Noklus.

Stor aktivitet i hjemmetjenesten i de fem første fylkene
I 2017 arrangerte Noklus 89 kurs med totalt 1072 kursdeltakere fra hjemmetjenesteenheter i Nordland, Østfold, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Rogaland, inkludert kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna. Laboratoriekonsulenter i Noklus har gjennomført 93 besøk hos hjemmetjenesteenhetene, utenom totalt 45 innledende møter. Noklus tilbyr også sine deltakere ni ulike e-læringskurs, bl.a. i praktisk blodprøvetaking, og ulike kurs innen temaet urin. Også her viser ansatte i hjemmetjenesteenhetene stort engasjement, og det er gjennomført mange kurs.

Følger samme modell som for sykehjemsprosjektet
Etter at de to årene med statsfinansiert deltakelse i Noklus er over, fortsetter hjemmetjeneste-enhetene med deltakelse i Noklus til selvkost. Organiseringen av prosjektet med å innlemme hjemmetjenesteenhetene som deltakere i Noklus, følger samme modell som for sykehjemsprosjektet (2007-2012). De aller fleste sykehjem i Norge er fortsatt deltakere i Noklus.

Her kan du lese mer om hjemmetjenesteprosjektet og tilbudet fra Noklus

Noklus sin virksomhet er også nevnt i Helsedirektoratets årsrapport for 2016 "Omsorg 2020". Det kan du lese på side 51-52.

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen