Hvor trygg er din svaroverføring?

  • Hvor trygg er din svaroverføring?

Årets utsendelse med spørsmål om postanalytiske rutiner ble besvart av nesten 1400 legekontor, sykehjem og hjemmetjenester. Resultatene viser at mye er bra, men vi ser at det er muligheter for forbedring også i denne siste delen av prøveprosessen. 

Rutiner for rapportering av prøvesvar til lege
Det er litt foruroligende at på sykehjem og i hjemmetjenesten svarer hhv 67 % og 73 % at de ikke har skriftlige prosedyrer for rapportering av prøvesvar til lege. For eksempel hvilke svar som straks må rapporteres til lege. Alle bør ha gode rutiner for når lege bør kontaktes for medisinsk vurdering av et analysesvar. Noklus har laget en sjekkliste for hva en bør gjøre ved uventet pasientresultat. Det er også laget en liste over hastegrad for å kontakte lege for noen av de vanligste analysene. Disse skjemaene er tilgjengelige for våre deltakere på «Min side», i kapittelet Generelt om laboratoriearbeid under Laboratorieprosedyrer

Følges registrerte feil og avvik opp? 
Det er flott at det forholdsvis sjelden oppstår feil på pasientprøver, men på spørsmål om hva som gjøres når det oppstår feil eller en får melding fra samarbeidende laboratorier om feil i forbindelse med pasientprøver, var det hele 40 % som svarte at de ikke hadde rutiner for hvordan dette blir håndtert. Mange oppga at de registrerte det i et avvikssystem uten nærmere oppfølging. Noklus mener at det har liten hensikt å bare registrere feil, en må samtidig gjøre tiltak for å rette opp feilen eller for å forebygge at feilen skjer igjen.

Rapportering av analysesvar 
På legekontor er det cirka en tredjedel som svarer at de har elektronisk overføring av analysesvar fra analyseinstrumentene til pasientjournal. Dette er en trygg og god måte å unngå menneskelige feilføringer på. Teknologien er i rivende utvikling på dette området, og vi håper systemene snart er så gode og enkle at alle kan installere slike løsninger for sine analyseinstrumenter. Inntil dette er tilfelle, må en lage seg gode rutiner for å sikre at rett analysesvar blir overført til rett pasientjournal.

Bruk rapporten til å forbedre egne rutiner 
Tilbakemeldingsrapporten fra spørreundersøkelsen er tilgjengelig for Noklus sine deltakere. Logg inn på "Min side" og finn den under boksen Preanalyse. Dersom dere sendte inn svar på spørreundersøkelsen, kan dere se egne svar sammenlignet med hvordan svarfordelingen var. Dersom dere ikke har svart på undersøkelsen, har dere fått en anonymisert rapport.   

Bruk rapporten med tilbakemeldingene for å gjennomgå og ev. forbedre egne rutiner.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen