Urinundersøkelser i sykehus - følges nasjonale retningslinjer?

  • Urinundersøkelser i sykehus - følges nasjonale retningslinjer?

I nyeste utgave av tidsskriftet Bioingeniøren, 6/2019, er det publisert en artikkel med tittelen "Utføres urinundersøkelser i sykehus ifølge nasjonale retningslinjer?" Den er skrevet av laboratoriekonsulent Bente Omenås, avdelingsingeniør Wenche Iren Bjelkarøy og sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes, alle fra Noklus.

Artikkelen er basert på en fordypningsoppgave skrevet i forbindelse med spesialistgodkjenningen til bioingeniør/laboratoriekonsulent Bente Omenås. Hensikten med oppgaven var å undersøke i hvilken grad nasjonale retningslinjer for bruk av urinstrimmelundersøkelse og kriterier for dyrkning av urin etterleves i sykehus. 

Noen av funnene i undersøkelsen
Resultatene baserer seg på funn fra en elektronisk spørreundersøkelse fra ansatte ved totalt 15 medisinske og kirurgiske avdelinger ved Haugesund sjukehus. Yrkesgrupper som har deltatt er sykepleiere, leger, jordmødre og helsefagarbeidere. Her er en oppsummering av noen av funnene: 

  • Stor variasjon i praksis knyttet til hvem som bestemmer at urinstrimmel og dyrkning skal utføres.
  • Hhv 68 % og 87 % svarer at de alltid eller ofte vil utføre urinstrimmelundersøkelse ved innkomst og ved lukt/grums i urinen. Dette er ikke i tråd med retningslinjene, som sier at urinstrimmel og urindyrkning kun skal tas når klinisk vurdering tilsier det.
  • Det gis manglende og oftest bare muntlig informasjon om korrekt prøvetaking til pasienter som tar prøver selv.
  • Usikkerhet blant ansatte ved spørsmål knyttet til prøvetaking fra pasienter med permanent urinkateter.
  • Manglende eller mangelfull kjennskap til om det finnes skriftlige retningslinjer eller prosedyrer for urinundersøkelser.

Konklusjon
Artikkelen konkluderer med at det i sykehuset er mangelfull implementering av retningslinjer for bruk av urinstrimmelundersøkelse og kriterier for dyrkning av urin.

Ettersom resultatene baserer seg på funn fra kun ett sykehus, kan det ikke uten videre trekkes generelle konklusjoner for rutiner ved alle sykehus i landet. Men det kan tenkes at korrekt bruk av urinundersøkelser bør settes på dagsorden ved flere sykehus.

Ønsker du å lese mer om funnene, kan du lese hele artikkelen på Bioingeniøren sin nettside

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen