Fornøyde kursdeltakere i nord

  • Fornøyde kursdeltakere i nord

Noklus Troms og Finnmark samlet 120 deltakere fra cirka 75 ulike arbeidsplasser i Finnmark, Troms og nordre Nordland da de arrangerte kurs i Tromsø 6. og 7. april.

Preanalyse var et gjennomgående tema på kurset. Forelesere fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) snakket om prøvetaking og prøvebehandling av prøver til patologi, mikrobiologi og medisinsk biokjemi.

Urinprøver og urinveisinfeksjon var et annet viktig tema. Overlege Karina Olsen fra mikrobiologisk avdeling på UNN tok for seg kriterier for dyrking av uriner, mens sykehjemslege og spesialist i geriatri, Svein Ivar Fylkesnes, la vekt på riktig prøvetaking og tolking av urinstrimmeltest. 

Kurset ble avsluttet med et spennende foredrag av Ann Ragnhild Broderstad, forskningsleder SAMINOR (helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting). Foredraget omhandlet levekårsundersøkelse i nordnorske distriktskommuner med sammensatt befolkning (samisk, norsk, kvensk). Diabetes, hjerte-/karsykdom, miljøgifter og psykisk helse var noen av variablene som ble vektlagt. Det var et viktig poeng at resultatene skal presenteres for kommunene i ettertid, slik at de kan nyttiggjøre seg av disse til å gjøre helsefremmende tiltak for befolkningen.

I tillegg bidro utstillere til at kursdeltakerne fikk anledning til å oppdatere seg på aktuelt laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten. 

De fire laboratoriekonsulentene i Noklus Troms og Finnmark forteller at kurset var et hyggelig møte med medarbeidere som de ellers kun treffer i en travel hverdag på deres respektive arbeidsplasser. For kursdeltakerne var dette en fin møteplass der de kunne treffe kolleger fra resten av landsdelen. Både kursdeltakerne og arrangør var fornøyde med kurset, og konkluderte med at dette var et vellykket kurs både faglig og sosialt. 


Fornøyde kursdeltakere i Tromsø. 
Fra venstre Marit Henriksen (Furumoen sykehjem, Narvik), Eirin Sofie Pedersen (Nordøya hjemmetjeneste, Tromsø), Siv Berg (Havøysund legekontor, Finnmark), Else Nøstvold Thoresen (Sørreisa legekontor, Troms) og Liss Lukkari (sykeavd/legevakt, Tana, Finnmark). 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen