ROSA prosjektene

Om ROSA 4 studien

ROSA 4 (Rogaland-Oslo-Salten-Akershus-Hordaland) er et stort forskningsprosjekt som undersøker kvaliteten av diabetesbehandling i Norge i 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Noklus, Universitet i Bergen, Universitetet i Oslo ved institutt for helse og samfunn, Oslo Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø og Diabetesforbundet. ROSA 4 er en tverrsnittsundersøkelse, basert på data fra fastlegens elektroniske pasientjournaler hos cirka 11500 pasienter med diabetes diagnose. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2015 og første kvartal av 2016. 282 fastleger deltok fordelt på 77 legekontor i deler av Oslo og Akershus, i Sandnes i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen, Fjell kommune i Hordaland og i Salten i Nordland.

Behandlingskvaliteten måles mot nasjonale retningslinjer fra 2009 og sammenlignes med data fra en lignende undersøkelse i 2005. Opplysningene blir også koblet til sentrale registre. Studien vil dermed kunne gi svar på mange sentrale helsespørsmål. ROSA 4 vil bl.a. kartlegge behandlingskvaliteten for pasienter med diabetes, samhandling mellom fastlege og sykehuspoliklinikk og om behandlingen er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted. Etter 5 og 10 år vil sykelighet og dødsårsaker hos disse pasientene bli sammenlignet med normalbefolkningen.

Prosjektets hovedmål

Undersøke og vurdere:
- kvaliteten på diabetesbehandling i Norge i 2014
- trender i behandlingskvalitet fra 2005-2014
- om pasienter er behandlet på rett nivå i helsetjenesten
- om behandlingskvaliteten er påvirket av pasientens etniske bakgrunn, sosioøkonomiske posisjon eller bosted
- sykelighet og dødelighet hos personer med diabetes sammenlignet med normalbefolkningen

 

Koblinger til andre registre

Dataene er blitt koblet mot Statistisk sentralbyrå (SSB). På sikt er det planlagt å hente inn data fra Norsk diabetesregister for voksne, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret.

Personer med diabetes i de områdene som omfattes av undersøkelsen har rett til å reservere seg mot å være med i undersøkelsen. Dette gjøres ved å kontakte Noklus på telefon 55 97 95 00 eller på epost-adressen noklus@noklus.no.

 

Styringsgruppe

Sverre Sandberg, Professor, Noklus/UiB (leder)
Anne Karen Jenum, Professor, UiO (nestleder)
John Cooper, Seksjonsoverlege, Noklus/Stavanger Universitetssykehus
Tor Claudi, Seksjonsoverlege, Nordlandssykehuset Bodø
Tore Julsrud Berg, Førsteamanuensis, Oslo Universitetssykehus/UiO
Geir Thue, Professor/Fastlege, Noklus/UiB
Karianne Fjeld Løvaas, Seksjonsleder, Noklus
Tone Vonheim Madsen, Diabetessykepleier, Noklus (observatør)
Firmarepresentant (observatør)

Samarbeid

Finansiering

Data-innsamlingen var finansiert av Diabetesforbundet, Helse Nord, Helse Vest, Universitetet i Oslo og et konsortium av 6 legemiddelfirma (AstraZeneca, Boehring-Ingelheim, Eli Lilly, MSD, NovoNordisk og Sanofi Aventis).

PhD-, PostDoc- og forskningsprosjekter:

Publikasjoner

Vitenskaplige artikler

Populærvitenskaplige artikler

  • Artikkel i Diabetesforum 12/2017. Type 2 diabetes i norsk allmennpraksis ved Åsne Bakke
  • Artikkel i Diabetesfag 1/2019. Screening for mikrovaskulære komplikasjoner - hvordan får vi det til? ved Åsne Bakke
  • Artikkel i Diabetesfag 3/2019. Resultater fra ROSA4-studien: Kvalitetsforskjell på fastlegers behandling? ved Anh Thi Tran

Abstracts

  • Tran AT, Nøkleby K, Jenum Ak. Do General Practitioners characteristics matter in the quality of care for type diabetes patients? NAFALM, Norway, 20th September 2017.
  • The 52nd Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD), Danmark, mai 2017.
    Muntlig presentasjon ved Åsne Bakke.
  • The 53rd European Association for the Study of Diabetes (EASD), Portugal, September 2017.
    Posterpresentasjon ved Åsne Bakke.

Tidligere ROSA-studier

Sist oppdatert : 27.11.2019 20:41:11
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen