Hjemmetjenesteprosjektet

Noklus startet 1. januar 2016 et prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Forutsatt finansiering over statsbudsjettet, vil gradvis alle landets hjemmetjenesteenheter som har laboratorievirksomhet, få tilbud om å bli inkludert i Noklus. 

Prosjektet startet i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold. Vest-Agder og i kommuner som sokner til Helse Stavanger og Helse Fonna ble inkludert frå 2017, og høsten 2018 kom Troms, Trøndelag (Sør) , Møre og Romsdal og Telemark med. Høsten 2019 er det oppstart i kommunene i Trøndelag (Nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum. 

Bakgrunn og mål                         
Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. Denne laboratorievirksomheten er i liten grad kvalitetssikret. God kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten fører til at brukerne får god oppfølging og unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger.

 I 2014 og 2015 ble det, som del av Omsorg 2020, bevilget midler over statsbudsjettene, til et pilotprosjekt for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten.

Kartlegging i pilotprosjektet viser at 95 % av alle hjemmetjenesteenhetene i Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold har laboratorievirksomhet. Analyserepertoaret er tilnærmet det som sykehjemmene har. Hovedfunn fra pilotprosjektet og som senere er blitt bekreftet fra arbeid i fylkene er:

  • Laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten er betydelig større enn det fastlegekontorene forventet, og hjemmetjenesten har en større aktivitet enn det fastlegekontorene er kjent med.
  • Det mangler skriftlige avtaler mellom kommune/hjemmetjenesten og fastlegene for omfang av den laboratorievirksomhet hjemmetjenesten skal ha, og/eller for når hjemmetjenestene selv kan bestemme at prøve bør tas.
  • De ansatte i hjemmetjenesten har aldri eller svært sjelden gått på kurs i laboratoriearbeid.
  • Det er et stort potensial for forbedring når det gjelder transport og oppbevaring av prøver.

Organisering av prosjektet
Hjemmetjenesteenheter som ikke allerede deltar i Noklus, får i prosjektet tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse. Enhetene skal deretter finansiere deltakelse i Noklus selv. Dette er samme modell som ble brukt da sykehjem ble inkludert i perioden 2007-2012.

Fylkene Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold var de første fylkene som fikk tilbud om to års statsfinansiert deltakelse i Noklus, og disse deltar nå til selvkost. Fylkene Vest-Agder og Rogaland, inkludert kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna vil etter 1. halvår 2019 ha avsluttet sin statlig finansierte periode på to år, og fortsetter sin deltakelse i Noklus til selvkost.

Fra høsten 2019 vil kommunene i Trøndelag (Nord), Buskerud, og kommunene Jevnaker, Svelvik, Asker og Bærum få tilbud om to års deltakelse i hjemmetjenesteprosjektet. Deltakelse i Noklus innebærer at hjemmetjenesten har et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet. Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt.

Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og informasjon om analyseutstyr er tilgjengelig. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten.  

Det er etablert en rådgivende arbeidsgruppe som skal følge prosjektet og gi råd og innspill. Denne gruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, Kommunene, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Utviklingssentre for hjemmetjenesten og hjemmetjeneste som allerede deltar i Noklus.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Siri Fauli og prosjektkoordinator Marit Steinsund kontaktes ved spørsmål om prosjektet. Ved spørsmål om aktiviteten lokalt kan følgende laboratoriekonsulenter kontaktes:

Hildegunn Aas i Noklus Buskerud
Anne Bakken Smiseth i Trøndelag (nord)

Anni Kummeneje i Noklus Troms og Finnmark
Ingrid Merete Bones i Noklus Trøndelag (sør)
Steinar Holmeset i Noklus Møre og Romsdal
Grethe Inger Traaholt i Noklus Telemark
Turid Aasland Dahle i Noklus Rogaland, Helse Stavanger
Ragnhild Pedersen i Noklus Rogaland, Helse Fonna
Mirjam Glastad Ribe i Noklus Vest-Agder
Barbro Henriksen i Noklus Nordland
Marit Steinsund i Noklus Sogn og Fjordane
Heidi Sanderød i Noklus Østfold

Lenker til tidligere omtaler av prosjektet:
Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten - Utposten 2019
Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet - Sykepleien 2018
Hjemmetjenesten ser behovet for våre kompetansehevende tilbud - www.noklus.no 2017
Noklus trapper opp innsatsen i hjemmetjenesten - Bioingeniøren 2017.
Vi ser altfor mange som tolker urinprøver feil - Dagens Medisin 2017
Laboratorieprøver i heimen - artikkel i Helsesekretæren nr. 4 2016
Hjemmetjenesten på laboratoriekurs - artikkel i Bioingeniøren nr. 5 2015
Behov for å kvalitetssikre laboratoriearbeid i hjemmetjenesten - omtale i Dagens Medisin
Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten - artikkel i Aktuelt fra Noklus 2014, s. 6 og 7
Intervju med prosjektkoordinator - artikkel i Bioingeniøren nr. 4 2014
Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha? - Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 4 2014

 

 

 

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen