Styret

Styret for stiftelsen "Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet" fungerer også som styre for Noklus, og oppnevnes for 4 år. Styret har ansvaret for den overordnete strategien og fatter vedtak i saker av prinsipiell betydning. Leder for Noklus møter i Styret.

Styret har vanligvis to møter i året, og har følgende sammensetning (2020 – 2023):

Geir Riise (leder), generalsekretær i Legeforeningen
Marit Hermansen, president i Legeforeningen
Peter Christersson, Legeforeningen
Lars Vorland, Staten v/Helse Nord-Norge RHF
Svein Høegh Henrichsen, Staten v/Helsedirektoratet
Joakim Eikeland, Norsk selskap for medisinsk biokjemi
Anne Gamme (observatør), Kommunesektorens organisasjon
Sverre Sandberg (observatør), Noklus
Siri Fauli (sekretær), Noklus

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen