Ekstern kvalitetsvurdering (EQA)

Seksjon for Sykehus- og private laboratorier formidler og tilbyr EQA-program til sykehuslaboratorier og private medisinske laboratorier i Norge. Deltakere i EQA-program får tilsendt kontrollprøver der konsentrasjonen er ukjent for mottaker. Kontrollene analyseres og resultatene registreres fortrinnsvis på web. EQA-organisasjonen vurderer resultatene opp mot fasit og mot resultater fra andre deltakere som benytter samme type instrument/metode. I tillegg til vurdering av analysekvaliteten hos den enkelte deltaker, kan analysekvaliteten for de ulike instrumentene sammenliknes. Verktøy til pre- og postanalytiskfase kan tilbys. Nytt fra høsten 2018 er et program for nasjonale kvalitetsindikatorer hvor preanalytiske indikatorer er inkludert.

Noklus har EQA-program for de fleste komponenter som benyttes til pasientnær analysering (PNA). For større medisinske laboratorier har Noklus egne programmer for enkelte komponenter. Noklus har en stor produksjon av kontrollmateriale og lager kontroller for egne program som i størst mulig grad tilsvarer pasientprøver slik at vurderingene av kontrollresultatene har størst mulig overføringsverdi til resultater fra pasientprøver.

Noklus har utviklet et flytskjema til hvordan man kan tolke og håndtere et avvikende EQA-resultat:

Flowchart (090317)
Notes to Flowchart (090317)

 
Figur: Flytskjemaet til høyre viser de ulike oppgavene i EQA-program prosessen. 
Seksjonen (SPL) kan bidra med råd og veiledning under hele prosessen hvis deltager ønsker dette.

Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen