Myndighetenes satsing på hjemmetjenesten viser gode resultater

  • Myndighetenes satsing på hjemmetjenesten viser gode resultater

Resultater fra spørreundersøkelsen i de tre fylkene viser at antall enheter som har laboratoriearbeid i opplæringsplan, har økt fra 13 til 20 enheter. Noklus anbefaler at enheter som har mye laboratorievirksomhet, har en laboratorieansvarlig medarbeider. Ved oppstart var det 9 enheter som svarte at de hadde laboratorieansvarlig medarbeider, etter to år var dette økt til 28 enheter. Det mangler fremdeles skriftlige avtaler mellom fastlegekontor og hjemmetjeneste/kommune om hvilket omfang laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten skal ha.

Kontinuerlig kvalitetssystem ved deltakelse i Noklus
Gjennom deltakelse i prosjektet har enhetene fått et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet. Noklus laboratoriekonsulenter har holdt lokale kurs i hver kommune, og hjemmetjenesten har fått veiledning i laboratoriearbeid ved besøk hos enhetene og ved telefonkontakt. Deltakere i Noklus har tilgang til oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og informasjon om analyseutstyr. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten.

Innarbeiding av gode rutiner tar tid
Da sykehjem i sin tid ble inkludert ved tilsvarende prosjekt, erfarte Noklus at det tar tid å innarbeide gode rutiner for laboratoriearbeid. Ansatte i hjemmetjenesten har bare unntaksvis hatt laboratoriefag i sin grunnutdannelse, og laboratoriearbeidet er bare en liten del av alt de ansatte skal kunne utføre. Stor turnover av personale gjør at det er behov for kontinuerlig opplæring i enhetene.

Betydelig bedre rutiner – men fortsatt rom for forbedring
Resultat i spørreundersøkelsen viser at det fremdeles er rom for forbedring når prøver tatt hjemme hos bruker skal transporteres til analysested. Men rutinene har blitt betydelig bedre, og mange flere enheter svarer nå at prøvene er pakket korrekt og beskyttet mot temperaturpåvirkning under transport.

Ved oppstart svarte under halvparten av enhetene at de hadde prosedyrer for laboratorievirksomheten, mens nå har alle dette tilgjengelig. Bruk av prosedyrene bidrar til korrekt prøvetaking og prøvebehandling, og rutiner for å kontrollere analyseinstrument dokumenterer god kvalitet på pasientenes prøveresultat.

Resultatene i denne spørreundersøkelsen bekrefter evalueringen fra hjemmetjenesteenheter i femten kommuner som deltok i pilot til dette prosjektet.

Analysekvaliteten blir bedre jo lenger man deltar i Noklus
Studier fra effekten av deltakelse i Noklus viser at analysekvaliteten blir bedre jo lenger man deltar. Dette kan du lese mer om i "Betre kvalitet med nasjonalt kvalitetssystem", publisert i Tidsskriftet 24. januar 2017.

Her finner du mer informasjon om hjemmetjenesteprosjektet. Nederst på samme side fins diverse medieoppslag om prosjektet.

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen