Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll

  • Bedret kvalitet på behandling og økt livskvalitet ved egenkontroll

Sammenligning av egenkontroll og konvensjonell behandling
Studier fra flere land viser at egenkontroll av vitamin K-antagonister (f.eks. warfarin) reduserer risikoen for komplikasjoner sammenlignet med konvensjonell behandling. I Norge er kvaliteten på konvensjonell warfarinbehandling hos legen relativt bra, og derfor er det av interesse å se om egenkontroll kan øke kvaliteten ytterligere. 

Derfor var hensikten med denne studien å sammenligne kvaliteten av warfarinbehandling når pasienter i Norge ble overført fra konvensjonell behandling til egenkontroll.

126 pasienter som gikk på langvarig warfarinbehandling gjennomførte et 21 ukers opplæringsprogram for å lære å måle INR og dosere warfarin. INR-verdier og komplikasjoner fra to år med konvensjonell behandling og to år med egenkontroll ble samlet inn. I tillegg ble livskvaliteten undersøkt før opplæring i egenkontroll og etter to år med egenkontroll. 

Resultater fra studien
Resultatene viste at Tid i terapeutisk område (TTR) var høyere ved egenkontroll. I tillegg varierte INR-verdiene mindre, antall ekstreme INR-verdier ble redusert og det var færre komplikasjoner. Det ble også vist at livskvaliteten var bedret sammenlignet med konvensjonell behandling. Dette er den første studien som har sett på disse fire kvalitetsmålene samlet, i tillegg til å undersøke livskvaliteten.

Noklus tilbyr kvalitetssikret opplæring i egenkontroll av warfarinbehandling
Implikasjonene av denne studien er at flere pasienter i Norge som er egnet til egenkontroll burde fått tilbud om egenkontroll av warfarinbehandling for ytterligere å øke kvaliteten på behandlingen.

Noklus er den aktøren i landet som har størst kompetanse og mest erfaring på området. Vi har god kvalitetsovervåking, og vi jobber kontinuerlig med ulike problemstillinger og forbedringstiltak som kommer alle opplæringsstedene til nytte. Tilbudet om opplæring er til selvkost, er standardisert, kvalitetssikret og identisk i hele landet. Vi har per i dag ikke gitt tilbud om opplæring kun i egenmåling, da studier så langt viser at kombinasjonen egenmåling og egendosering har best effekt.

Det er en stor fordel å ha en landsdekkende aktør som kan overvåke kvaliteten på nasjonalt plan. Per i dag er det ti helseforetak i Norge som tilbyr denne opplæringen, men den burde blitt implementert i alle helseforetak i Norge slik at alle pasienter på langvarig warfarinbehandling hadde hatt samme mulighet uavhengig av bosted.

Artikkelen er publisert i Thrombosis and Haemostasis (2019; 119, 1632-1641), og du kan lese den her.

I forbindelse med artikkelen er det publisert intervju med førsteforfatter, Una Ørvim Sølvik, på LinkedIn: Benefits of Warfarin Therapy self management

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen