Luktesans har begrenset nytte ved diagnostikk av urinveisinfeksjon

  • Luktesans har begrenset nytte ved diagnostikk av urinveisinfeksjon

Bruk av luktesans er trolig nyttig i klinisk praksis ved flere tilstander, men er ikke forskningsmessig grundig studert. For diagnostikk av urinveisinfeksjon er det derimot flere forhold som indikerer at luktesans har begrenset nytteverdi.

Dersom urin inneholder bakterier, kan den iblant få sterk lukt. Men ikke alle som har bakterier i urin har urinveisinfeksjon, og denne tilstand kalles asymptomatisk bakteriuri. Tilstanden forekommer hyppig hos eldre skrøpelige pasienter og ved bruk av permanent urinkateter, og den skal ikke behandles med antibiotika.

Luktesans kan ikke avgjøre om bakterivekst i urin skyldes urinveisinfeksjon eller asymptomatisk bakteriuri. Bruk av luktesans ved diagnostikk av urinveisinfeksjon i disse pasientgrupper vil medføre at urinveisinfeksjon overdiagnostiseres. Overforbruk av urinprøver er vist å medføre unødig bruk av antibiotika.

Nasjonale anbefalinger for bruk av antibiotika fraråder bruk av luktesans ved diagnostikk av urinveisinfeksjon hos eldre skrøpelige pasienter, og ved bruk av permanent urinkateter. For andre pasientgrupper, som yngre friske kvinner, kan brå endring av urinens lukt gi mistanke om urinveisinfeksjon. Generelt bør diagnosen urinveisinfeksjon stilles på bakgrunn av pasientens symptom og funn, og resultat av urinundersøkelser.

Noklus har de siste årene hatt mye fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon. For å hindre unødig bruk av antibiotika er det viktig at urinprøver ikke tas på feil grunnlag.


Informasjonsskriv fra Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Retningslinjer for bruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen